Investiční fondy

Investiční fondy nabízejí nepřeberné možnosti jak relativně rychle zhodnotit své prostředky, ale také jak o své prostředky rychle přijít. Pojďme se na ně podívat blíž.

Historie

Již starověký zemědělec, který si koupil se svým sousedem dohromady jednu krávu, využil principu podílových fondů. Protože předtím nebyl schopen využít výrobní kapacitu krávy na sto procent, dosáhl sdílením se sousedem vyšší efektivnosti vynaložených zdrojů. Investiční fondy tak, jak je známe, se začaly objevovat již před nějakými sto padesáti lety. Tehdy to byli bohatí průmyslníci a aristokraté, kteří si najímali správce. Ti se věnovali investování a správě jejich prostředků.
V ČR se současné podílové fondy objevily až na začátku devadesátých let s kupónovou privatizací. První vlny privatizace se zúčastnilo více než 400 fondů, které získaly asi 73 % celkového majetku přiděleného pro první vlnu. V druhé vlně na 353 fondů připadlo 65 % privatizovaného majetku. Zatímco první vlny privatizace se podle zákona směly zúčastnit pouze investiční fondy mající formu akciové společnosti (a tedy právní subjektivitu), do druhé vlny směly vstoupit i fondy podílové, tj. subjekty bez právní subjektivity založené investičními společnostmi.

Současnost

Výraznější posun v investorské náladě je patrný koncem druhého tisíciletí, kdy do ČR začaly masivněji pronikat zahraniční subjekty kolektivního investování. V této době také nastává proces otevírání investičních a uzavřených podílových fondů, kdy zákonná lhůta pro otevření je stanovena na rok 2002.

Rok 2004 přinesl do oblasti fondového investování další řadu novinek díky vstupu do EU a harmonizaci české legislativy s evropskou. Nejpozitivnějšími změnami jsou snížení daní u fondů, zvýšení ochrany investorů a rozšíření nabídky fondů i investičních možností. V roce 2004 působilo v ČR přes 50 tuzemských a více než 700 zahraničních fondů (podílových i investičních).

Princip fungování investičních fondů

Investiční fondy shromažďují prostředky vydáváním akcií stejné jmenovité hodnoty a používají je ke koupi cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí nebo k vkladům podle smlouvy o tichém společenství nebo je ukládají na zvláštní účty u bank. Jedná se vždy o prostředky, které jsou likvidní a jejichž cenu lze kdykoli přesně určit.
Činnost investičních a podílových fondů upravuje je od roku 1992 upravena zákonem O investičních společnostech a investičních fondech a od roku 2004 zákonem O kolektivním investování. Zákon omezuje riziko ztrát investorů tím, že stanovuje limity pro držbu cenných papírů od jednoho subjektu v portfoliu fondu na 10 % (stejně jako je tomu u penzijních fondů, nevztahuje se toto pravidlo na státní dluhopisy u nichž se obecně předpokládá minimální riziko).
Investičním fondům je opět umožněno pouze kupovat cenné papíry nejvýše a prodávat nejméně za kurz cenného papíru, který byl v den nákupu nebo prodeje obchodován na veřejném trhu. Pokud je majetek fondu uložen v nemovitostech a movitých věcech, hovoří se v zákoně o záruce spolehlivého uložení. Jde-li o majetek uložený v tichém společenství, musí být před vložením auditorem ověřeno hospodaření společnosti, do které fond vstupuje a musí být také ověřeno ocenění majetku podnikatele na jehož podnikání se bude fond podílet. Výše podílu majetku investičního fondu na každém tichém společenství nesmí přesáhnout 5 % hodnoty majetku investičního fondu, obdobně platí toto omezení i pro podíl každé nemovitosti nebo movité věci. Tato omezení se vztahují i na cenné papíry jiných fondů, které vlastní stejné cenné papíry, nemovitosti, atd. Pro vklad do tichého společenství platí i omezení z druhé strany, tj. podíl fondu na celkové hodnotě tichého společenství nesmí přesáhnout 10 %. Dále je vyloučeno nakupování akcií vlastních zakládajících společností a depozitářů, jiných bank a pojišťoven. Toto omezení se vztahuje i na majetkově propojené skupiny.

Dodržování výše uvedených pravidel kontroluje depozitář při nákupu cenných papírů, nemovitostí, atd.

Rozdělení výnosů hospodaření fondu je dáno statutem fondu (musí být veřejně přístupný) a není dále regulováno, jako je tomu například u penzijních fondů.

Výhody a nevýhody investičních fondů

Jak již bylo zmíněno výše, investiční fondy podléhají velmi přísné kontrole, která je prováděna Komisí pro cenné papíry. To ovšem neznamená, že nákupem akcií (resp. podílů) investičních fondů je garantována návratnost investic (výjimkou jsou fondy garantované). Riziko tedy záleží především na výběru typu fondu.

V současnosti rozlišuje česká legislativa fondy standardní a fondy speciální. Mezi standardní řadíme fondy peněžního trhu, akciové, dluhopisové, indexové, speciálních investičních strategií, a fondy garantované. Do kategorie speciálních spadají fondy derivátové, reálných aktiv, zvláštního majetku, rizikového kapitálu a fondy fondů.

Fondy peněžního trhu

Nejméně rizikové fondy, které investují především do krátkodobých a zároveň většinou i nejbezpečnějších aktiv (například státních). Majetek fondů peněžního trhu se vyznačuje vysokou likviditou avšak (ve srovnání s většinou ostatních typů fondů) nízkou výnosností.

Fondy akciové

Tyto investiční fondy jsou obecně považovány za nejvíce rizikové, protože hodnota jejich majetku kolísá s tržní hodnotou jimi vlastněných akcií. Akciové fondy bývají často orientovány na různá průmyslová odvětví, ve kterých je pro investora snazší dopředu odhadovat vývoj tržních cen akcií (například energetické, dopravní či telekomunikační akciové fondy). Investor může (díky případné znalosti daného odvětví) odhadnout riziko a výnosnost investic do tohoto typu fondů. I při znalosti konkrétního odvětví však podléhají investice do těchto fondů rizikům spojeným s akciovým trhem jako takovým.

Fondy dluhopisové

Dluhopisové fondy (někdy také fondy obligací) jsou ve srovnání s akciovými fondy považovány za méně rizikové, nicméně opět záleží na konkrétní skladbě jejich portfolia. S investicemi do tohoto typu fondů je spojeno riziko insolventnosti emitentů konkrétních obligací (které tvoří majetek fondu) a také riziko pohybu kurzů úrokových sazeb. Lze-li čekat dlouhodobě pohyb úrokových sazeb kladným směrem, je riziko obvykle vyšší. Majetek dluhopisových fondů se obvykle vyznačuje nižší likviditou (ve srovnání například s fondy peněžního trhu a akciovými fondy) a výnosnost tohoto typu fondů je determinována pohybem úrokových sazeb na příslušných trzích.

Fondy indexové

U indexové fondy se setkáváme s vysokou transparentností, jejich jsou často uspořádána podle vybraných (nejčastěji akciových) burzovních indexů a jsou většinou dlouhodobě držena bez ohledu na aktuální vývoj na kapitálovém trhu. Proto jsou poplatky za jejich správu pouze minimální. Rizikovost a výnosnost těchto fondů je tedy přímo spjata s vlastnostmi daných indexů. U akciových indexů burz vyspělých států se zpravidla jedná o investici s minimální mírou rizika a mnohdy vysoce nadstandardní výnosností (například index PX50 za poslední rok téměř zdvojnásobil svou hodnotu a očekává se jeho další růst).

Fondy speciálních investičních strategií

Jedná se o fondy, které se orientují na využívání speciální strategií zaměřených na různé výhody vyplývající například z legislativy jednotlivých států (jedná se například o daňové výhody). Odhady rizik i výkonnosti těchto fondů tedy vždy přímo souvisejí se znalostí příslušné investiční strategie, kterou se bude fond řídit.

Fondy garantované

Tyto fondy zpravidla využívají různých finančních derivátů a nejlépe hodnocených dluhopisů, což zajišťuje, že hodnota jejich majetku na konci existence nemůže klesnout ani v případě nepříznivého vývoje, zatímco možnosti růstu jsou téměř neomezené. Výnosy těchto fondů se běžně pohybují kolem 5 % p.a.

Speciální fondy

Pro speciální fondy platí menší legislativní omezení. Fondy mohou investovat například do nemovitostí, majetkových práv, veřejně neobchodovatelných cenných papírů. Do této kategorie se za určitých podmínek mohou řadit i některé fondy speciálních investičních strategií. Rizika investic do speciálních fondů jsou obecně vyšší než je tomu u fondů řazených mezi tzv. standardní fondy.

Související právní normy [PDF]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..